Welke formulieren

Een greep uit onze formulierenbibliotheek

GEMMA formulieren:

 • Afspraak maken ophalen grofvuil

 • Automatisch betalen aanvragen, wijzigen of stoppen

 • Bewijs van in leven zijn aanvragen

 • Bezwaar indienen

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen indienen

 • Eigen verklaring rijbewijs

 • Geheimhouding persoonsgegevens indienen/intrekken

 • Gevonden of verloren voorwerpen

 • Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting

 • Inschrijven kavel

 • Kenteken wijzigen

 • Klacht indienen

 • Kopie van een OZB-aanslag, WOZ-beschikking of WOZ taxatieverslag aanvragen

 • Kwijtschelding aanvragen

 • Marktplaatsvergunning aanvragen

 • Melding openbare ruimte

 • Naamgebruik veranderen

 • Ontheffing voor het verspreiden van reclamemateriaal

 • Parkeervergunning aanvragen

 • Rioolaansluitingvergunning aanvragen

 • Schade na ramp

 • Standplaatsvergunning aanvragen

 • Subsidie aanvragen of subsidie gebruik aantonen

 • Tegemoetkoming leerlingenvervoer aanvragen

 • Toestemming hoofdbewoner inwoning

 • Uittreksel uit de Burgerlijke stand aanvragen

 • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie aanvragen

 • Vakantie/verblijf in het buitenland melden

 • Verhuizing doorgeven

 • Verhuizing naar het buitenland

 

Burger vraagt informatie aan bij gemeente/instelling:

 • Aanvraagformulier bouwarchief

 • Aanvraag instructie stembureau

 • Informatieaanvragen (bestemmingsplannen, bodemkwaliteit, bouwen en wonen informatie, archiefdossiers, bouwdossiers )

 • Bewindvoering

 • Aanvraag afvalkalender

 • Afspraken maken met gemeente/instelling

 • Hulpwijzer

 

Gemeente/instelling haalt informatie op (bij burgers/medewerkers/klanten/leveranciers):

 • Enquetes/evaluaties (webpagina, dienstverlening)

 • Contactformulieren/gastenboek

 • Beoordelingsformulieren

 • Stemmen voor vrijwilliger van het jaar

 • Competentie/motivatie scan

 • Reserveren kampvuurkuil, wijkwerkwagen, trouwlocatie, gymzaal huren,

 • Sollicitatieformulier

 • Aanmelden voor bijv. vrijwilligersavond, cursussen, ondernemersavond, alumnikring, nieuwsbrieven, exposities, bingobijeenkomst, burgerpanel etc.

 • Reserveringsformulieren intern/extern (Bijvoorbeeld: vergaderruimtes, facilitair etc.)

 

Burger vraagt producten/toestemmings-/vergunning aan:

 • Aanvraag jeugdlintje

 • Aanvraag bijzondere bijstand

 • Aanvraag levensonderhoud/WWB

 • Aanvraag aankoop gemeentegrond

 • Aanvraag activeringspremies

 • Aanvraag extra afvalcontainer

 • Aanvraag schuldhulpverlening

 • Aanvraag schuldregeling

 • Aanvraag declaratieregeling

 • Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

 • Aanvraag milieupas/afvalsleutel

 • Aanvraag papier kliko

 • Aanvraag pluspremie

 • Aanvraag koopkrachttegemoetkoming

 • Aanvraag langdurigheidstoeslag

 • Aanvraag tegemoetkoming premie aanvullende verzekering

 • AWBZ Beschermd wonen aanpassing

 • Begraven gemeentelijke begraafplaats

 • Aanvraag individuele inkomenstoeslag

 • Vrijstelling blauwe zone aanvragen

 • Aanvraag gehandicapten parkeerkaart

 • Aanvraag compensatie eigen risico

 • Eenmalige uitkering

 • Stempas aanvragen

 • Aanvraag starterslening

 • Aanvraag huishoudelijke hulp toelage

 • Ontheffing (sluitingstijd, stookverbod, vreugdevuur, winkeltijden)

 • Ontheffingen auto/bedrijsvoertuig (betaald parkeerterrein, parkeerverbodszone, vergunninghoudersplaats, voetgangersgebied, laden/lossen,

 • Aanvraag container plaatsen

 • Aanvragen ja/nee sticker

 • Huisnummertoekenning

 • Aanvraag wijkbudget

 • Aanvraag vergoeding chronisch zieken en gehandicapten

 • Aanvraag van een volmachtbewijs t.b.v. stemmen

 • Aanvraag kinderopvang

 • Aanvraag leerlingenvervoer

 • Intakeformulier jongerenloket

 • Aanvraag kabel en leidingwerkzaamheden

 • Verzoek plaatsen bladkorf

 • Verzoek ontheffing sluitingsuur

 • Aanvraag plaatsen tijdelijk reclame

 • Aanvragen evenementenvergunning

 • Aanvraag ligplaatsvergunning

 • Aanvraag loterijvergunning

 • Aanvraag vergunning aanbieden van goederen of deinsten

 • Aanvraag kansspelvergunning

 • Aanvraag kapvergunning

 • Speelautomaten plaatsen

 • Aanvraag tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte

 • Aanvraag vergunning grafbedekking

 • Aanvraag kapvergunning

 • Aanvraag terrasvergunning

 • Aanvraag horecavergunning

 • Aanvraag werknemersvergunning

 • Aanvraag aanbouwvergunning

 • Aanvraag Inritvergunning

 • Aanvraag collectevergunning

 • Aanvraag verbranden kapsnoeihout

 • Aanvraagformulier WSP

 • Aanvraag vervoerspas AOV

 • Aanvraag BHO

 • Aanvraag voor verkiezingspromotie

 • Aanvraag kabel- en leidingwerkzaamheden

 • Huur sportaccommodatie

 • Aanvraag participatiefonds

 • Aanvraag elektrisch oplaadpunt

 • Aanvraag collectieve ziektekostenverzekering

 

Burgers geven informatie aan gemeente/instelling (Meldings- en wijzigingsformulieren):

 • Aanmelding nieuwe medewerker

 • Bingo meldingsformulier

 • Informatie doorgeven, wijzigingsformulieren (hoogte inkomen, inwonende kinderen, leefsituatie, medebewoners, rekeningnummer, schuld of betalingsachterstand, verblijfsstatus, vermogen, werk gevonden, werktijden, wmo, zorgverzekeraar, vergunningen)

 • Kennisgeving schoolverzuim

 • Wijzigingen doorgeven voor allerlei vergunningen/producten

 • Evenement melden

 • Bijstandsfraude melden

 • Aangifte vermissing rolemmer

 • Bouwwerkzaamheden melden

 • Melden fout in basisadministraties

 • Doorgeven ledenaantallen verenigingen

 • Melding verzuim

 • Melding aanleg in- en uitrit

 • Melding Carbidschieten

 • Melding kapotte straatverlichting

 • Melding voorgenomen huwlijk

 • Sloopmelding

 • Spandoekmelding

 • Aanmelding verschillende burgerinitiatieven

 • Aangifte toeristenbelasting burger/bedrijf

 • Aangifte/wijziging forensenbelasting

 • Maandformulier ROF

 • Aanmelding mantelzorger/client voor huishoudelijke hulp toelage

 

Te gebruiken binnen/tussen organisatie(s)/instelling(en):

 • Aanvragen visitekaartjes, relatiegeschenken (intern)

 • Reserveringsformulieren intern/extern (Bijvoorbeeld: vergaderruimtes, facilitair etc.)

 • Computerregeling

 • Aanmelding door sociale teams/wijkteams

 • CFRA formulier

 • LIRIK

 • Verzoek tot onderzoek

 • Eigenkrachtmeter

 • Verwijsbrief huisartsen of zorgleveranciers

 • Medische keuring

 • Jeugdformulieren (GGZ, JOH, PGB, AWBZ)

 • Overdrachtsformulieren (AWBZ - begeleiding, beschermd wonen, dagbesteding, kortdurend verblijf, vervoer, jeugd, SDV, WMO, ZIN, maatwerkondersteuning en VOT)

 

Drank en Horeca loket voor ondernemers

 • Drank & Horecavergunning;   

 • Drank & Horecavergunning Paracommercieel; 

 • Wijzigen leidinggevende(n);

 • Horeca verlof (Drank en Horecaverlof (non-alcohol) APV vergunning);

 • Aanvraagformulier terrasvergunning;  

 • Tapontheffing / Standplaatsvergunning;    

 • Aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten; 

 • Verzoek om kopie bestaande vergunningen;

 • Ontheffing nadere regels terrassen

 

U bent hier